Вівторок, 29.09.2020, 12:09
Вітаю Вас Гість | RSS

КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ

Меню сайту
Пам’ятай про Крути
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Форма входу
Друзі сайту
Державні органи

Структура і органи управління ЗНЗ "КСЛІ"

 

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ

 

  1. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює директор, який

призначається на посаду та звільняється з посади Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням із Міністерством молоді та спорту України та заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно із розподілом обов’язків. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки та успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти.

  1. Директор ліцею:
 1. 2.1. Забезпечує виконання ліцеєм освітніх та спеціальних завдань.
 2. 2.2.Забезпечує проведення державної політики в галузі освіти та фізичної культури і спорту.
 3. 2.3. Представляє без довіреності ліцей у відносинах з усіма підприємствами, установами та організаціями України та за кордоном.
 4. 2.4. Розпоряджається майном і коштами ліцею, укладає угоди у передбаченому порядку.
 5. 2.5. Відкриває рахунки в установах казначейської служби та банках.
 6. 2.6.Видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного та навчально-спортивного процесів ліцею.
 7. 2.7. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ліцею відповідно до законодавства України.
 8. 2.8.Визначає функціональні обов’язки працівників ліцею, контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни, виконання планів роботи і програм підготовки учнів ліцею.
 9. 2.9.Відповідає за якість та ефективність роботи ліцею, дотримання законності, вимог охорони праці та дитинства, організацію побутового обслуговування учнів, їх оздоровлення, фінансово-господарську діяльність, стан і збереження будівель та іншого майна ліцею.
 10. 2.10.Здійснює керівництво педагогічним колективом ліцею, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня його працівників.
 11. 2.11.Організовує навчально-виховний та навчально-спортивний процес.
 12. 2.12.Забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні.
 13. 2.13.Створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі.
 14. 2.14.Здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.
 15. 2.16.За погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку.
 16. 2.17.Несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками власником та місцевими органами державної виконавчої влади.
  1. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
  2. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій в рівній кількості делегатів від кожної категорії:
 17. 4.1. Працівників ліцею – зборами трудового колективу.
 18. 4.2.Учнів ліцею ІІ і ІІІ ступеня – класними зборами.
 19. 4.3.Батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
  1. Термін їх повноважень становить один навчальний рік. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їх роботі приймає участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
  2. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради ліцею, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ліцею, засновник або відповідний орган управління освітою.
  3. Загальні збори (конференція):
 20. 7.1. Обирають раду ліцею її голову, встановлюють термін їх повноважень.
 21. 7.2.Заслуховують звіт директора і голови ради ліцею.
 22. 7.3.Розглядають питання навчально-виховної, навчально-спортивної, методичної і фінансово-господарської діяльності ліцею.
 23. 7.4. Затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності ліцею.
 24. 7.5.Приймають рішення про стимулювання праці директора, його заступників педагогічних та інших працівників ліцею.
  1. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада ліцею.
  2. Метою діяльності ради є:
 25. 9.1. Сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу в ліцеї.
 26. 9.2.Об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею та удосконалення навчально-виховного процесу в ліцеї.
 27. 9.3.Формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцеєм.
 28. 9.4.Розширення колегіальних форм управління ліцеєм.
 29. 9.5.Підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного та навчально-спортивного процесу.
  1. Основними завданнями ради є:
 30. 10.1. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями.
 31. 10.2. Участь у визначенні стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею та сприянні організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного та навчально-спортивного процесу.
 32. 10.3. Створення належного педагогічного та психологічного клімату в ліцеї.
 33. 10.4.Сприяння духовному і фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду.
 34. 10.5. Підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів.
 35. 10.6.Сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів.
 36. 10.7.Підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів.
 37. 10.8. Стимулювання морального і матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку та підтримки обдарованих дітей.
 38. 10.9.Зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та ліцеєм, з метою забезпечення єдності навчально-виховного та навчально-спортивного процесу.
  1. Рада ліцею діє на засадах законності та гласності, колегіальності ухвалення рішень, добровільності і рівноправності членства.
  2. Представництво в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) ліцею.
  3. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких обставин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
  4. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
  5. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
  6. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
  7. Очолює раду ліцею голова, який обирається зі складу ради.
  8. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
  9. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
  10. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням спортивних, оздоровчих та культурно-масових заходів.
  11. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту ліцею, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів ліцею, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
  12. У разі незгоди адміністрації ліцею з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
  13. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ліцею.
  14. Рада ліцею:
 39. 24.1. Організовує виконання рішень загальних зборів (конференції).
 40. 24.2. Вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу ліцею, профілю навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин.
 41. 24.3. Спільно з адміністрацією ліцею розглядає і затверджує план роботи ліцею та здійснює контроль за його виконанням.
 42. 24.4. Приймає участь у контролі за виконанням Статуту ліцею.
 43. 24.5.Затверджує режим роботи ліцею.
 44. 24.6.Сприяє формуванню мережі класів ліцею, обґрунтовуючи її діяльність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 45. 24.7. Приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”.
 46. 24.8. Разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів. 24.9. Погоджує робочий навчальний план.
 47. 24.10. Заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної, навчально-спортивної та фінансово-господарської діяльності.
 48. 24.11.Бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам.
 49. 24.12.Виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями.
 50. 24.13. Вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.
 51. 24.14. Сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб. які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення спортивних, оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями.
 52. 24.15. Розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням.
 53. 24.16. Розглядає питання родинного виховання.
 54. 24.17. Бере участь, за згодою батьків або осіб які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах.
 55. 24.18. Сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань.
 56. 24.19. Організовує громадський контроль за харчуванням, побутовим і медичним обслуговуванням учнів.
 57. 24.20. Розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ліцею.
  1. У ліцеї за рішенням загальних зборів (конференції) або ради, може створюватися і діяти піклувальна рада.
  2. У ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор ліцею.
  3. Педагогічна рада розглядає питання:
 58. 27.1. Удосконалення та методичного забезпечення навчально-виховного та навчально-спортивного процесу, планування та режиму роботи ліцею.
 59. 27.2. Переведення учнів до наступних класів, їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні.
 60. 27.3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду.
 61. 27.4. Морального та матеріального заохочення учнів та працівників ліцею.
  1. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
  2. У ліцеї можуть створюватись учнівські та громадські організації педагогів відповідно до законодавства України.

 

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів